Privacyverklaring

AVG

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Limburg Film Festival (Stichting LFF), statutaire zetel gemeente Venlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer 77184483. Met deze privacyverklaring geeft de Stichting LFF aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij waarborgen uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens die aan ons ter beschikking zijn gesteld. De Stichting LFF houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit betekent in ieder geval dat wij:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze vragen.
 • U om uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens als u eerder geen schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • De nodige passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop met deze privacyverklaring willen wijzen en deze rechten respecteren.

 

De Stichting LFF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen over ons privacybeleid of deze privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via de contactgegevens op onze website www.limburgfilmfestival.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers

Persoonsgegevens van bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers worden door de Stichting LFF verwerkt voor:

 • Administratieve doeleinden.
 • Het in uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht in het kader van de realisering van het festival en/of daaraan gerelateerde activiteiten.
 • Communicatie over de publicaties en/of uitnodigingen.

 

Daartoe kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Voornaam, eventueel tussenvoegsel en achternaam.
 • Adresgegevens en/of e-mailadres.
 • Telefoonnummer.

 

Deze persoonsgegevens worden door de Stichting LFF opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar in verband met fiscale regels.

 

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers worden door de Stichting LFF verwerkt voor het uitvoering geven aan het organiseren van het programma en alle publicatie die daarmee verband houdt.

 

Daartoe kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Voornaam, eventueel tussenvoegsel en achternaam.
 • Adresgegevens en/of e-mailadres.
 • Telefoonnummer.
 • Geboortedatum, alleen indien het leeftijdsgebonden wedstrijdcategorieën betreft.

Deze persoonsgegevens worden door de Stichting LFF opgeslagen gedurende de opstart van het festival en het jaar van het festival. Tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven om deze gegevens langer te bewaren.

 

Tevens blijven namen van filmmakers gekoppeld aan titels van films, vermeld in festivaluitslagen in historische gegevens en analyses.

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer aan het festival zullen alle gegevens binnen 14 dagen na een schriftelijk verzoek aan de Stichting LFF, uit de overzichten worden verwijderd.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit onvermijdelijk is voor de uitvoering van administratieve doeleinden. Bijvoorbeeld aan een bedrijf voor de verzorging van onze internetomgeving. Of aan overkoepelende betrokken partijen vanwege vertoningsrechten zoals Buma/Stemra. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Wettelijke verplichting

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt.

 

Verwerkersovereenkomst

Als wij persoonsgegevens verstrekken aan derden, dan hebben wij daarmee een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of die hun servers buiten de EU hebben staan.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Deze persoonsgegevens worden door de Stichting LFF niet verwerkt.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens de Stichting LFF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig ons privacybeleid.
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • De Stichting LFF maakt geen gebruik van cookies.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan, door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Komen wij er met u niet uit, dan kunt u een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op! U vindt de contactgegevens op onze website www.limburgfilmfestival.nl.